Партер
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5

Orchard Сграда A етаж 1
Апартамент A100 - Свободен Апартамент А101 - Свободен Апартамент A102 - Свободен Апартамент А103 - Продаден Апартамент A104 - Свободен Апартамент A104a - Свободен Апартамент A105 - Свободен Апартамент A106 - Свободен Апартамент A107 - Свободен Апартамент A108 - Свободен Апартамент A109 - Свободен

Апартамент A100 - Свободен

Апартамент А101 - Свободен

Апартамент A102 - Свободен

Апартамент А103 - Продаден

Апартамент A104 - Свободен

Апартамент A104a - Свободен

Апартамент A105 - Свободен

Апартамент A106 - Свободен

Апартамент A107 - Свободен

Апартамент A108 - Свободен

Апартамент A109 - Свободен

Orchard Сграда A етаж 2
Апартамент A200 - Свободен Апартамент А201 - Свободен Апартамент A202 - Продаден Апартамент A203 - Свободен Апартамент A204 - Свободен Апартамент A204a - Продаден Апартамент A110 - Свободен Апартамент A205 - Свободен Апартамент A206 - Свободен

Апартамент A200 - Свободен

Апартамент А201 - Свободен

Апартамент A202 - Продаден

Апартамент A203 - Свободен

Апартамент A204 - Свободен

Апартамент A204a - Продаден

Апартамент A110 - Свободен

Апартамент A205 - Свободен

Апартамент A206 - Свободен

Orchard Сграда A етаж 3
Апартамент A301 - Свободен Апартамент А302 - Свободен Апартамент А303 - Свободен Апартамент А304 - Свободен Апартамент А305 - Свободен Апартамент А306 - Свободен Апартамент А306a - Свободен Апартамент А307 - Свободен Апартамент А308 - Свободен Апартамент А309 - Свободен Апартамент А310 - Свободен Апартамент А311 - Свободен Апартамент А312 - Свободен Апартамент А313 - Свободен Апартамент А314 - Свободен

Апартамент A301 - Свободен

Апартамент А302 - Свободен

Апартамент А303 - Свободен

Апартамент А304 - Свободен

Апартамент А305 - Свободен

Апартамент А306 - Свободен

Апартамент А306a - Свободен

Апартамент А307 - Свободен

Апартамент А308 - Свободен

Апартамент А309 - Свободен

Апартамент А310 - Свободен

Апартамент А311 - Свободен

Апартамент А312 - Свободен

Апартамент А313 - Свободен

Апартамент А314 - Свободен

Orchard Сграда A етаж 4
Апартамент A401 - Свободен Апартамент A402 - Свободен Апартамент A403 - Свободен Апартамент A404 - Продаден Апартамент A405 - Свободен Апартамент A406 - Свободен Апартамент A406a - Продаден Апартамент A407 - Продаден Апартамент A408 - Продаден Апартамент A409 - Свободен Апартамент A410 - Свободен Апартамент A411 - Продаден Апартамент A412 - Свободен Апартамент A413 - Свободен Апартамент A414 - Свободен

Апартамент A401 - Свободен

Апартамент A402 - Свободен

Апартамент A403 - Свободен

Апартамент A404 - Продаден

Апартамент A405 - Свободен

Апартамент A406 - Свободен

Апартамент A406a - Продаден

Апартамент A407 - Продаден

Апартамент A408 - Продаден

Апартамент A409 - Свободен

Апартамент A410 - Свободен

Апартамент A411 - Продаден

Апартамент A412 - Свободен

Апартамент A413 - Свободен

Апартамент A414 - Свободен

Orchard Сграда A етаж 5
Апартамент A501 - Свободен Апартамент A502 - Продаден Апартамент A503 - Свободен Апартамент A504 - Продаден Апартамент A505 - Свободен Апартамент A506 - Продаден Апартамент A506a - Продаден Апартамент A507 - Свободен Апартамент A508 - Свободен Апартамент А509 - Свободен Апартамент А510 - Свободен Апартамент А511 - Свободен Апартамент А512 - Свободен Апартамент А513 - Свободен Апартамент А514 - Продаден

Апартамент A501 - Свободен

Апартамент A502 - Продаден

Апартамент A503 - Свободен

Апартамент A504 - Продаден

Апартамент A505 - Свободен

Апартамент A506 - Продаден

Апартамент A506a - Продаден

Апартамент A507 - Свободен

Апартамент A508 - Свободен

Апартамент А509 - Свободен

Апартамент А510 - Свободен

Апартамент А511 - Свободен

Апартамент А512 - Свободен

Апартамент А513 - Свободен

Апартамент А514 - Продаден

Orchard Сграда A етаж 6
Апартамент A601 - Свободен Апартамент A602 - Свободен Апартамент A603 - Свободен Апартамент A604 - Свободен Апартамент A604а - Свободен Апартамент A605 - Свободен Апартамент A606 - Свободен Апартамент A607 - Свободен Апартамент A608 - Свободен Апартамент A609 - Свободен Апартамент A610 - Свободен Апартамент A611 - Продаден

Апартамент A601 - Свободен

Апартамент A602 - Свободен

Апартамент A603 - Свободен

Апартамент A604 - Свободен

Апартамент A604а - Свободен

Апартамент A605 - Свободен

Апартамент A606 - Свободен

Апартамент A607 - Свободен

Апартамент A608 - Свободен

Апартамент A609 - Свободен

Апартамент A610 - Свободен

Апартамент A611 - Продаден